Verejné obstaravania

Verejné obstaravania

V Ý Z V A
na predkladanie ponúk bez použitia elektronického trhoviska podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) na uskutočnenie stavebných prác zákazky s názvom: „Kultúrno športový areál v obci Roškovce“.

 

 


Predmet zákazky: Výstavba širokopásmovej infraštruktúry v obci Roškovce

 1. Doklad o zábezpeke
 2. Krycí list
 3. Návrh uchádzača na plnenie kritérií
 4. Návrh zmluvy o dielo
 5. Osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác stavbyvedúci
 6. Príloha 1
 7. Príloha 2
 8. Prince2
 9. Sprava o zákazke Roškovce
 10. Testovanie inform. infraštruktúry
 11. Výstavba inform infraštruktúry
 12. Zmluva o dielo
 13. Category_Cenová_Ponuka_Roškovce
 14. CCNA Certification
 15. Čestne prehlásenie o pravdivosti a úplnosti
 16. Čestne prehlásenie o splnení všeobecných podmienok
 17. Cestne prehlásenie o súhlase s podmienkami