Voľby hlavného kontrolóra

Voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Roškovciach

o z n a m u j e

v zmysle § 18 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podmienky na obsadenie pracovnej pozície hlavného kontrolóra Obce Roškovce

1. Predpoklady na výkon funkcie:

– ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie
– bezúhonnosť
– odborná prax v danej oblasti
– úväzok: 8 hodín mesačne
– hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce

2. Zoznam požadovaných dokladov a listín:

– prihláška na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra
– doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená kópia
– profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č.  18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby v zastupiteľstve

 

Uzávierka prihlášok je dňa 04. 08. 2023 do 15:00 hod.

 

Prihlášky je potrebné adresovať na :

Obec Roškovce, Roškovce 49, 067 02 Čabiny

alebo odovzdať osobne v kancelárii starostu obce v zapečatenej obálke s označením
„ VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ!“

 

V Roškovciach dňa 20.06.2023

Vyvesené na úradnej tabuli Obce Roškovce dňa 21.06.2023